Gå til sideindhold
Højmarkskolen / Om

Om

Højmarkskolens målsætning

 • At tilbyde en undervisning, som kvalificerer til livet, uddannelse og arbejdsmarked.
 • At medvirke til, at unge genvinder lysten til at lære.
 • Gennem overskuelige rammer at give mulighed for positive skole- og kammeratskabsoplevelser.
 • At have fokus på øget selvværd og trivsel.
 • At dygtiggøre den unge til medleven i samfundet gennem aktiviteter, hvor den enkelte kan afprøve egne grænser og naturligt indgå som en del af et forpligtende fællesskab.

Værdigrundlag og læring

Læring og undervisning

Skolen skal med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer tilbyde et undervisningsmiljø, hvor elevernes evner kan udvikles bedst muligt.

 

Det sker bl.a. ved,

 • at vi, under hensyntagen til elevens evner, stiller faglige krav
 • at vi lærer eleverne faglig dygtighed
 • at vi lærer eleverne vedholdenhed
 • at eleverne kan mærke vores begejstring for skolen, arbejdet, ideerne m.v.
 • at vi samarbejder med diverse ressourcepersoner (UU, PPL, familieafdeling, konsulenter, sundhedspleje m.fl.).

 

Social læring

Skolen skal søge at udvikle den enkelte elevs følelse af ansvar for egen udvikling og medansvar for fællesskabet.

 

Det sker bl.a. ved, at vi tilstræber os på

 • at vise eleverne tillid – ”Det her kan du godt klare”
 • at lære eleverne at holde aftaler
 • at eleverne lærer almindeligt accepterede normer.
 • at give eleverne omsorg og lærer dem at tage sig af andre
 • at lære eleverne, hvad der er kvalitet – både i arbejde og i livet
 • at lære eleverne at tage stilling og sige fra
 • at hjælpe eleverne til et meningsfyldt fritidsliv og fritidsarbejde
 • at lære eleverne tolerance
 • at eleverne øves i at sætte sig små og større mål – og forfølge dem.

 

Læring og sundhed

Skolen lægger vægt på, at den enkelte elev forstår vigtigheden af at leve sundt. 

 

Det sker bl.a. ved,

 • at elever og lærere tilbereder og spiser fælles morgenmad og frokost
 • at vi udover den obligatoriske idrætsundervisning/bevægelse tilskynder eleverne til diverse fysiske aktiviteter
 • at eleverne undervises i emnerne krop, sex og misbrug
 • at vi samarbejder med bl.a. sundhedsplejen.

 

Læring og fysiske rammer

For skolen er det vigtigt, at de fysiske rammer understøtter vores intentioner om, at eleverne får mulighed for at udvikle sig fagligt, socialt og fysisk. Det betyder for os, at indretning af undervisningslokaler og udendørsareal er lige vigtige faktorer i denne målsætning.

Principper og handleplaner

Princip for forældresamarbejde

For skolen er det vigtigt, at forældrene inddrages i og føler et medansvar for deres børns hele udvikling.

 

Handleplan for forældresamarbejde

 • Ved elevansøgninger til skolen afholdes møde med hver enkelt elev og forældre.
 • Ultimo august / primo september afholdes på skolen forældremøde for alle forældre og ansatte.
 • Der afholdes skole-hjem-samtaler 2 gange årligt.
 • Der afholdes telefonsamtaler og samtaler på skolen efter behov.
 • Desuden underrettes forældre altid via sms ved forsømmelser og lignende.

 

Princip for ture og lejrskoleophold

For Højmarkskolen er det vigtigt, at eleverne gennem lejrskoleophold og mindre ture møder andre udfordringer end dagligdagens skolegang. At eleverne oplever andre - også fremmede lokaliteter og mennesker - og at der på disse ture er mulighed for at udvikle elevernes sociale kompetencer.

 

Lejrskoleophold er en del af undervisningen og derfor obligatorisk.

 

Handleplan for lejrskoleophold

I løbet af skoleåret tager alle huse på lejrskole i bestræbelserne for at lære hinanden godt at kende og få gode fællesoplevelser.

 

Ved lejrture opkræves forældre ikke særskilt penge til hverken aktiviteter eller kost. Dette er betalt via den månedlige aktivitets- og madindbetaling.

 

Princip for SSP-tiltag

Det er vigtigt for Højmarkskolen, at eleverne gennem undervisning i kriminalitetsforebyggelse, misbrugsproblematik og seksual-/sundhedsemner oplever, at der er muligheder, men også risici ved at være ung og at de selv har et ansvar for at vælge.

 

Handleplan for SSP-tiltag

I løbet af skoleåret undervises i kriminalitetsforebyggelse, misbrugsproblematik, seksual- og sundhedslære.

 

I samarbejde med politiet arrangeres besøg på skolen af en repræsentant fra politiets forebyggelsesgruppe og/eller et besøg på politistationen.

 

Udmeldte problemfelter fra centralt SSP-hold tages op i undervisningen.

 

Princip for vejledning og udslusning

Det er vigtigt for Højmarkskolen, at alle elever og deres forældre sammen med lærere og uddannelsesvejleder løbende drøfter elevens standpunkt og udviklingsmuligheder – og sammen arbejder hen mod et realistisk uddannelses- /erhvervsvalg.

 

Uddannelsesvejlederen følger eleven efter endt skolegang på Højmarkskolen.

 

Handleplan for vejledning/udslusning

 • Løbende afholdes møder mellem elev og kontaktlærer, hvor standpunkt, adfærd, indsatsområder m.v. drøftes. 
 • På mindst 2 årlige skole-hjem-samtaler drøftes ovennævnte ligeledes og nedskrives.
 • Gennem alm. snak med lærerne generelt og vejlederen formelt søges et realistisk mål for den enkelte elevs fremtid.
 • Vejlederen er ansvarlig for, at ”uddannelsesbog” for hver elev laves og følges op.
 • Forældrene er ansvarlige for tilmelding til ungdomsuddannelse.
 • Højmarkskolen skal sammen med uddannelsesvejlederen og forældrene have en udslusningsplan for alle elever, der forlader skolen. Hvis hverken uddannelse eller arbejde er mulig, kontaktes familieafdelingen.

 

Princip for praktikophold

Det er vigtigt for Højmarkskolen, at eleverne gennem praktikophold får mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet og bl.a. herigennem bliver lettere at vejlede til et realistisk fremtidigt uddannelses-/erhvervsvalg.

 

Handleplan for praktikophold

 • Elevers praktikønsker drøftes løbende med kontaktlærer og vejleder.
 • Elever kommer ud i praktik løbende igennem skoleåret.
 • I ganske særlige tilfælde kan der arrangeres §9.5 forløb, hvor en elev er i praktik enkelte hele ugedage i længere tid eller evt. på fuld tid i en længere periode.
 • Elever i praktik og deres vært får altid besøg af en kontaktlærer i slutningen af praktikforløbet. Her bliver værten også bedt om at udfylde et praktikvurderingsskema.

FerieSenest opdateret 14.03.2022 15:46 af LHK
Apricore logo