Gå til sideindhold

Højmarkskolen

Højmarkskolens målsætning

 • At tilbyde en undervisning, som kvalificerer til livet – uddannelse/arbejdsmarked.
 • At medvirke til, at unge genvinder lysten til at lære.
 • Gennem overskuelige rammer at give mulighed for positive skole- og kammeratskabsoplevelser.
 • At have fokus på øget selvværd og trivsel.
 • At dygtiggøre den unge til medleven i samfundet gennem aktiviteter, hvor den enkelte kan afprøve egne grænser og naturligt indgå som en del af et forpligtende fællesskab.

 

Værdigrundlag for Højmarkskolen

Læring (undervisning)

 • Skolen skal med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer tilbyde et undervisningsmiljø, hvor elevernes evner kan udvikles bedst muligt.
 • Det sker bl.a. ved,
 • At vi, under hensyntagen til elevens evner stiller faglige krav.
 • At vi lærer eleverne faglig dygtighed.
 • At vi lærer eleverne vedholdenhed.
 • At eleverne kan mærke vores begejstring for skolen, arbejdet, ideerne m.v.
 • At vi samarbejder med diverse ressourcepersoner (UU, PPL, familieafdeling, konsulenter, sundhedspleje m.fl.).

 

Læring (social)

 

Skolen skal søge at udvikle den enkelte elevs følelse af ansvar for egen udvikling og medansvar for fællesskabet. Det sker bl.a. ved, at vi tilstræber os på:

 • At vi viser eleverne tillid – ”Det her kan du godt klare”.
 • At vi lærer eleverne at holde aftaler.
 • At eleverne lærer at møde til tiden.
 • At eleverne lærer ordentlig opførsel / almindeligt accepterede normer.
 • At vi giver eleverne omsorg og lærer dem at tage sig af andre.
 • At vi lærer eleverne hvad der er kvalitet – både i arbejde og i livet.
 • At vi lærer eleverne at tage stilling.
 • At vi lærer eleverne at sige fra.
 • At vi hjælper eleverne til et meningsfyldt fritidsliv / fritidsarbejde.
 • At vi lærer eleverne tolerance.
 • At eleverne øves i at sætte sig små og større mål – og forfølge dem.

 

Læring (sundhed)

 

Skolen lægger vægt på, at den enkelte elev opnår forståelse for vigtigheden af at leve sundt. Det sker bl.a. ved:

 • At elever og lærere tilbereder og spiser fælles morgenmad og frokost.
 • At vi udover den obligatoriske idrætsundervisning/bevægelse tilskynder eleverne til diverse fysiske aktiviteter.
 • At eleverne undervises i emnerne krop, sex og misbrug.
 • At vi samarbejder med bl.a. sundhedsplejen.
 • Fysiske rammer

 

For skolen er det vigtigt, at de fysiske rammer understøtter vores intentioner om, at eleverne får mulighed for at udvikle sig fagligt, socialt og fysisk. Det betyder for os, at indretning af undervisningslokaler og udendørsareal er lige vigtige faktorer.

 

Principper og handleplaner

Principper for forældresamarbejde:

 

For skolen er det vigtigt, at forældrene inddrages i og føler et medansvar for deres børns hele udvikling.

 

Handleplan for forældresamarbejde:

 

 • Ved elevansøgninger til skolen afholdes møde med hver enkelt elev og forældre.
 • Ultimo august / primo september afholdes på skolen forældremøde for alle forældre og ansatte.
 • Der afholdes skole-hjem-samtaler 2 gange årligt.
 • Der afholdes telefonsamtaler og samtaler på skolen efter behov.
 • Desuden underrettes forældre altid via sms ved forsømmelser og lignende.

 

Principper for ture og lejrskoleophold:

 

For Højmarkskolen er det vigtigt, at eleverne gennem lejrskoleophold og mindre ture møder andre udfordringer end dagligdagens skolegang. At eleverne oplever andre –også fremmede- lokaliteter og mennesker og at der på disse ture er mulighed for at udvikle elevernes sociale kompetencer.

 

Lejrskoleophold er en del af undervisningen og er derfor obligatorisk.

 

Handleplan for lejrskoleophold:

 

I løbet af skoleåret tager alle huse på lejrskole i bestræbelserne for at lære hinanden godt at kende og få gode fællesoplevelser.

 

Ved lejrture opkræves forældre ikke særskilt penge til hverken aktiviteter eller kost. Dette er betalt via den månedlige aktivitets- og madindbetaling.

 

Principper for IT-undervisningen:

 

Det er vigtigt for Højmarkskolen, at skolens IT-udstyr er af en sådan kvalitet og omfang, at eleverne bliver i stand til at bruge IT-værktøjerne i deres hverdag og eventuelle fremtidige undervisning/arbejde.

 

Handleplan for IT-undervisningen:

 • Alle elever modtager undervisning i IT.
 • Eleverne skal lære almindelig brug af tekstbehandling.
 • Eleverne skal opnå kendskab til regneark, som et redskab til problemløsning og grafisk illustration.
 • Eleverne skal indføres i brugen af elektronisk post som kommunikationsmiddel.
 • Eleverne skal arbejde med digitalt kamera og efterfølgende billedbehandling.
 • Eleverne skal introduceres i præsentation af stofområde på elektronisk form – som multimedieværktøj eller som hjemmesider på internettet.

 

Principper for SSP-tiltag:

 

Det er vigtigt for Højmarkskolen, at eleverne gennem undervisning i kriminalitetsforebyggelse, misbrugsproblematik og sexual-/sundhedsemner oplever, at der er muligheder, men også risici ved at være ung og at de selv har et ansvar for at vælge.

 

Handleplan for SSP-tiltag:

 • I løbet af skoleåret undervises i kriminalitetsforebyggelse, misbrugsproblematik, sexual- og sundhedslære.
 • I samarbejde med politiet arrangeres besøg på skolen af en repræsentant fra politiets forebyggelsesgruppe og/eller et besøg på politistationen.
 • Udmeldte problemfelter fra centralt SSP-hold tages op i undervisningen.

Principper for vejledning/udslusning:

 

Det er vigtigt for Højmarkskolen, at alle elever og deres forældre sammen med lærere og uddannelsesvejleder løbende drøfter elevens standpunkt og udviklingsmuligheder – og sammen arbejder hen mod et realistisk uddannelses- /erhvervsvalg.

 

Uddannelsesvejlederen følger eleven efter endt skolegang på Højmarkskolen.

 

Handleplan for vejledning/udslusning:

 

 • Løbende afholdes møder mellem elev og kontaktærer, hvor standpunkt, adfærd, indsatsområder m.v. drøftes.
 • På mindst 2 årlige skole-hjem-samtaler drøftes og nedskrives ovennævnte.
 • Gennem alm. snak med lærerne generelt og vejlederen formelt søges et realistisk mål for den enkelte elevs fremtid.
 • Vejlederen er ansvarlig for, at ”uddannelsesbog” for hver elev laves og følges op.
 • Forældrene er ansvarlige for tilmelding til ungdomsuddannelserne.
 • Højmarkskolen skal sammen med uddannelsesvejlederen og forældrene have en udslusningsplan for alle elever, der forlader skolen. Hvis hverken uddannelse eller arbejde er mulig, kontaktes familieafdelingen.

Principper for praktikophold:

 

Det er vigtigt for Højmarkskolen, at eleverne gennem praktikophold gives mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet og bl.a. herigennem bliver lettere at vejlede til et realistisk fremtidigt uddannelses-/erhvervsvalg.

 

Handleplan for praktikophold:

 

 • Elevers praktikønsker drøftes løbende med kontaktlærer og vejleder.
 • Elever kommer ud i praktik løbende igennem skoleåret.
 • I ganske særlige tilfælde kan der arrangeres §9.5 forløb, hvor en elev er i praktik enkelte hele ugedage i længere tid eller evt. på fuld tid i en længere periode.
 • Elever i praktik og deres værter får altid besøg af en kontaktlærer i slutningen af praktikforløbet.
 • Her bliver værten også bedt om at udfylde et praktik-vurderingsskema.

 

Principper for visitation:

 

 • For skolen er det vigtigt, at problemfeltet omkring ansøger-elever er beskrevet godt.
 • Det er vigtigt, at elev og forældre klart ved, hvilke forventninger og krav skolen har til kommende elever og forældre.
 • Det er vigtigt, at der ved visitation tages hensyn til både den enkelte og til helheden.

 

Handleplan for visitation:

 

 • Der er visitation til Højmarkskolen 3–4 gange årligt. Deadlines for ansøgninger findes på PPLs hjemmeside.
 • Ansøgningsskema kan hentes på PPLs hjemmeside og ansøgning skal sendes til PPL.
 • Visitationsudvalget består af repræsentanter fra PPL/skoleafdelingen.
 • Visitation foretages kort tid efter hver deadline.
 • Umiddelbar efter visitation får ansøgere og afgivende skoler skriftlig besked af PPL.

 

Ferie

 

Se skolens ferie her.Senest opdateret 16.11.2021 16:28 af LHK
Apricore logo